Sede electrónica Concello de Bergondo

20:45:03 Luns 23 de novembro 2020
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de subvencións para Deportistas Individuais 2020

Non hai convocatorias abertas actualmente

É obxecto deste procedemento administrativo facilitar a xestión de solicitudes de Subvencións municipais a deportistas individuais do Concello de Bergondo para o exercicio económico de 2020 xestionadas por este concello.

Para a xustificación (prazo ata o 30/11/2020) é necesario acompañar a seguinte documentación (use o procedemento de aportación de documentación):

 • Anexo 3: XUSTIFICACIÓN, da subvención a deportistas individuais do Concello de Bergondo, ano 2020. Xunto coa seguinte documentación:

Certificado da federación sobre a participación en competicións oficiais, asistencia a xornadas de tecnificación, ou concentracións de selección autonómica e/ou nacional, no que se recolla: lugares de competicións/concentracións, datas e resultados acadados no ano 2020.

Certificado da federación de estar nalgún centro de tecnificación autonómico ou nacional, especificando o enderezo do centro de tecnificación.

Cargo bancario ou acreditación inequívoca do pagamento tanto das facturas como dos recibos ou nóminas.

Certificado da federación onde se acredite que a federación recibiu por parte do interesado a cantidade que corresponda, por gastos de licenza federativa, gastos de inscricións en competicións, federación, etc. Este certificado debe vir con conceptos e gastos desagregados.

Certificado acreditativo ou nº do DOG ou BOE da condición de deportistas de alto nivel galego ou nacional.

A publicidade onde figure que o Concello de Bergondo subvenciona o proxecto deportivo como deportista individual fotos, prensa, vídeo...).

Que se achega reportaxe fotográfico do proxecto realzado como deportista individual.

Facturas ou demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, nos termos establecidos legalmente. Xuntarase ademais cargo bancario ou acreditación inequívoca do pagamento tanto das facturas como dos recibos ou nóminas.

 • Anexo 4: relación de documentos xustificativos dos gastos realizados.
 • Anexo 5: gastos de viaxes e dietas (de ser o caso).
 • Anexo 6: recibí.

Poderán solicitar subvencións os deportistas do Concello de Bergondo que, cumprindo ó prescrito no artigo 13 da Lei 38/2003, e artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, reúnan ademais os seguintes requisitos:

 • Estar empadroado no Concello de Bergondo cunha antigüidade de, polo menos, dous anos consecutivos, no momento da solicitude.
 • Estar en posesión de licenza deportiva, expedida pola federación correspondente, no momento da solicitude.
 • Acreditar o nivel deportivo na especialidade, polo menos, correspondente ó ano anterior ó da solicitude.
 • Competir, no ano da solicitude, en eventos/probas deportivas de relevancia autonómica, nacional ou internacional organizados ou recoñecidos polas respectivas federacións.
 • Non estar incurso en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para obter a condición de beneficiario de subvencións (artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións).
 • Ter entre outros fins a realización das actividades obxecto da subvención, así como dispor de estrutura suficiente que garante o cumprimento dos seus obxectivos.
 • Encontrarse ó corrente das obrigas tributarias co Concello de Bergondo, e con calquera outra administración.
 • De ser o caso, ter xustificadas as subvencións recibidas con anterioridade polo Concello de Bergondo.

Prazo: do 19/08/2020 ao 08/09/2020.

 • VÍA TELEMÁTICA (vía preferente)

A través do botón "Iniciar Trámite". Xunto coa presentación telemática será necesario presentar a documentación debidamente cumprimentada que figura no apartado "Documentación".

 • VÍA PRESENCIAL (en papel). Hai dúas opcións:

- Opción 1. Con asesoramento previo por parte da área de Deportes do Concello de Bergondo. IMPORTANTE: soliticar cita previa por unha das seguintes vías, e acudir á cita coa documentación requerida (ver apartado "Documentación").

- por correo electrónico: cultura.deportes@bergondo.gal
- por teléfono 981 791 252 extensión 4.
- ou neste enlace

- Opcion 2. Sen asesoramento. Acudir directamente ó Rexistro Xeral coa documentación requerida (ver apartado "Documentación"). IMPORTANTE: soliticar cita previa:

- por correo electrónico: rexistro@bergondo.gal
- por teléfono: 981 791 252, extensión 9
- ou no enlace: enlace

 • Anexo I. SOLICITUDE. Se fai a solicitude pola vía telemática, lembre descargalo, e cubrilo, antes de anexalo.
 • Anexo II. ALTA DE DATOS DE TERCEIROS . So necesario se hai cambios respecto dos presentados con anterioridade. Se fai a solicitude pola vía telemática, lembre descargalo, e cubrilo, antes de anexalo.
 • Fotocopia do DNI e, no caso de ser necesario, documento que acredite a representación legal.
 • Fotocopia da licenza federativa do ano 2020.
 • Certificado acreditativo ou nº do DOG ou BOE da condición de deportistas de alto nivel galego ou nacional.
 • Certificado da federación de estar nalgún centro ou programa de tecnificación autonómico ou nacional no ano 2020.
 • Deberá presentarse un certificado da federación sobre a participación en competicións oficiais, asistencia a xornadas de tecnificación, ou concentracións de selección autonómica e/ou nacional, no que se recolla: lugares de competicións/concentracións, datas e resultados acadados no ano 2019 e ou 2020.

Para a Xustificación (use o procedemento de aportación de documentación):

Nome: Convocatoria de Subvencións municipais a deportistas individuais do Concello de Bergondo para o exercicio económico de 2020.

Unidade tramitadora: Cultura e Deportes.

Inicio do procedimiento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución:  Xunta de Goberno Local

Carácter silencio administrativo: Segundo normativa.

Prazo de execución: 3 meses

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo

Canles de atención: Telemático (Ver documentación a presentar).

                                  Presencial (Descarga, cubre e imprime os documentos requeridos para a sú presentación)