Sede electrónica Concello de Bergondo

10:21:25 Sábado 18 de setembro 2021
Estás en:

Detalle trámite

Nova Solicitude de axudas económicas aos desprazamentos con fin escolar dirixidas aos estudantes empadroados en Bergondo (curso 2021-2022)

Non hai convocatorias abertas actualmente

É obxecto da presente convocatoria favorecer o acceso ós centros de ensino públicos mediante unha axuda nos gastos derivados da utilización de calquera tipo de transporte para acceder ós mesmos.

Prazo de solicitude: do 5 ao 26 de Agosto de 2021

As solicitudes presentaranse preferiblemente a través da sede electrónica ou, opcionalmente no rexistro xeral do concello de Bergondo a través de cita previa, que se poderá solicitar:

 • Preferiblemente cubrindo o formulario de atención presencial con cita previa na páxina web ( enlace )
 • Opcionalmente no número 981 791 252 (ext.9)
 • ANEXO I: Solicitude. Que incluirá declaración responsable de:
  • Ser certos os datos que figuran na presente solicitude e, no seu caso, a documentación adxunta, e que esta última é fiel copia dos orixinais.
  • A veracidade dos datos bancarios.
  • Coñecer e aceptar e comprometerse ao cumprimento das bases reguladoras e a convocatoria da axuda así como cumprir os requisitos esixidos na mesma.
  • Non percibir ningunha outra axuda económica para o mesmo fin, que cubra na súa totalidade os gastos de desprazamento.
  • Estar ao corrente coas obrigas tributarias e da Seguridade Social, de non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a de subvencións públicas e de estar ao corrente no cumprimento de obriga por reintegro de subvencións, e autorizar ao concello de Bergondo para que realice as comprobacións oportunas durante o período que dure o proceso.
 • No caso de que sexa necesario, haberá que presentar a acreditación da representación mediante o modelo ANEXO II . Si se solicita de forma telemática este modelo xa se facilita durante o proceso. Se se solicita de forma presencial, descarga o modelo pinchando no enlace.
 • Fotocopia del D.N.I.
 • Fotocopia do certificado do número de conta bancaria.
  • O número de conta non deberá cancelarse nin modificar a súa titularidade ata que non se perciba o importe da axuda.
  • O número de conta ten que coincidir coa do solicitante (estudante) ou coa do representante legal. No caso de presentala en convocatorias anteriores, se non se modificou a mesma, non será necesaria a súa presentación.
 • Certificado ou acreditación de estar matriculado/a no actual curso académico. Preferiblemente este documento será expedido polo centro de estudos correspondente. No caso contrario, admitirase fotocopia do resgardo da matrícula e do pago das taxas correspondentes.

Esta documentación non será necesaria para os matriculados/as na escola infantil municipal de Bergondo.

Nome: Solicitude de axudas económicas aos desprazamentos con fin escolar dirixidas aos estudantes empadroados en Bergondo (curso 2021-20221)

Inicio do procedimiento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Carácter silencio administrativo: Segundo normativa.

Tasas/impostos: Non

Canles de atención: Telemático 

                                  Presencial

Máis información: leticia.rey@bergondo.gal