Sede electrónica Concello de Bergondo

10:20:55 Sábado 22 de xaneiro 2022
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de praza na escola infantil municipal

Non hai convocatorias abertas actualmente

Permite presentar electrónicamente a solicitude para unha praza na escola infantil municipal.

Convocatoria Ordinaria: do 5 ó 23 de abril  Anuncio BOP

 • Forma telemática (preferente): unha vez dentro, hai que pinchar no botón "Entrar". Cubrir o formulario e xuntar ó mesmo o MODELO DE SOLICITUDE DE NOVO INGRESO e o ANEXO DE COMPROBACIÓN DE DATOS, debidamente cubertos, así como o resto de documentación requerida.
 • Forma presencial, no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9:00 a 14:00. Cubrir o formulario MODELO DE SOLICITUDE DE NOVO INGRESO, e o ANEXO DE COMPROBACIÓN DE DATOS. Imprimir ambos e xuntar a documentación requerida (ver apartado Documentación).

IMPORTANTE: deberás acudir con CITA PREVIA. Podes solicitala chamando o 981 79 12 52 ext. 2, ou a través do formulario da sede electrónica: https://sede.bergondo.gal/opencms/gl/cita/index.html

Si tes algúnha dúbida sobre a documentación, horarios, servizos, etc., antes de presentar a solicitude , podes chamar ó teléfono dos Servizos Sociais 981 79 12 52, ext 4

 

1-MODELO DE SOLICITUDE DE NOVO INGRESO.

 • En caso de solicitudes presenciais, este modelo presentarase acompañado do Anexo.
 • En caso de solicitudes telemáticas, este modelo presentarase como anexo á Solicitude que se xera de forma automática.

2-ANEXO DE COMPROBACIÓN DE DATOS

Documentación xeral

 • Libro de familia
 • DNI do pais/nai/ representante legal
 • Volante de empadroamento do Concello de Bergondo (no caso de non autorizar a consulta)
 • Certificado de empresa que xustifique o posto de traballo no termo municipal de Bergondo.
 • Volante de empadroamento doutros concellos se fose o caso

 

Documentación que xustifica a situación sociofamiliar

 • Sentencia de separación ou divorcio (se é o caso).
 • Certificado de convivencia que será tramitado polo Concello (no caso de familias monoparentais)
 • Certificado de familia monoparental expedido pola Xunta de Galicia.
 • En caso de ruptura de parella de feitos con fillos: sentencia sobre medidas paterno filiais ou no seu defecto o convenio regulador.
 • Documento que xustifique o acollemento do/da menor (se é o caso).
 • Certificado do grao de discapacidade daqueles membros da unidade familiar afectados por discapacidade física, psíquica ou sensorial.
 • Libro de familia numerosa
 • Orde de Protección ou da Medida Cautelar para víctimas de violencia de xénero.
 • No caso de nenos/as con necesidade específica de apoio educativo ou integración, o informe do equipo de valoración e orientación da delegación.

Documentación que xustifica a situación socioeconómica e laboral da unidade familiar:

 • Certificado do INEM do pai e/ou da nai en caso de estar en situación de desemprego na que conste data da antigüidade
 • Informe de vida laboral actualizado
 • Certificación da declaración do IRPF das persoas físicas da unidade familiar (ano 2019).
 • Os non obrigados a declarar e que non solicitaron devolución presentarán certificación de datos da Axencia Tributaria
 • Calquera outra documentación na que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuables no baremo.

Nome: Solicitude de praza na escola infantil municipal.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                 Presencial.

Nota: Se tes algúnha dúbida sobre a documentación, horarios, servizos, etc., antes de presentar a solicitude, podes chamar ó teléfono dos Servizos Sociais 981 79 12 52, ext 4